Artlista fåglar 1951 - nutid

Inventeringar, gjorda av Curt Andén, Lars Hedenström mfl. under årens lopp. Listan,

som omfattar 203 fågelarter är sammanställd av Lars Hedenström.

Kompletteringar kan meddelas till mail@uvlasse.se

Nya arter 2016: Svart rödstjärt 1/5 och roskarl, 2 ex 

Ny 2018: Ägretthäger 13/9

Fågelart      Svenskt namn Latinskt namn Status  Storlom Gavia arctica ses sällsynt på vårsträcket   Smålom Gavia stellata ett fynd föreligger, 1/5 -58  Vitnäbbad islom Gavia adamsii ett fynd, 6/10 -81 (Ahm)  Smådopping Tachybaptus ruficollis ett fynd, 19/11 -06  Skäggdopping Podiceps cristatus häckar med ett 50-tal par  Gråhakedopping Podiceps griseigena endast två fynd, 0kt -59  Svarthakedopping Podiceps auritus ses då och då både vår och höst  Storskarv Phalacrocorax carbo ses regelbundet på fiskafänge  Rördrom Botaurus stellaris ett enda fynd föreligger, från 50-talet  Gråhäger  Ardea cinerea ses tämligen regelbundet  Knölsvan Cygnus olor regelbunden häckfågel  Sångsvan Cygnus cygnus rastar regelbundet vår och höst  Tundrasvan (mindre sångsv) Cygnus columbianus Ett nov.-fynd 2004 mindre flock mot S  Sädgås Anser fabilis sällsynt sträckgäst  Bläsgås Anser albifrons ses sällsynt på vårsträcket   Grågås Anser anser riklig och regelbunden rastare  Kanadagås Branta canadensis regelbunden rastare, häckar ibland  Vitkindad gås Branta leucopsis ses sällsynt på  vårsträcket  Prutgås Branta bernicla ses sällsynt på vårsträcket   Gravand Tadorna tadorna några vårfynd föreligger, häckar ibland  Gräsand  Anas platyrhynchos regelbunden året runt  Snatterand Anas strepera förr sällsynt, nu årsviss. Möjl. Häckfågel  Stjärtand Anas acuta förekommer på vårsträcket  Skedand Anas clypeata ses tämligen regelbundet. Har häckat  Bläsand Anas penelope regelbunden höst och vår  Kricka Anas crecca regelbunden höst och vår  Årta Anas querqedula sällsynt vårgäst Brunand Aythya ferina ses regelbundet höst och vår Bergand Aythya marila enstaka i höstens viggflockar Vigg Aythya fuligula förekommer året runt, stora flockar höst  Ejder Somateria  mollissima tidigare årsviss, häckade på Vårholmen Sjöorre  Melanitta nigra rastar sällsynt om våren Svärta  Melanitta fusca förr tämligen allmän häckare. Nu utgången Alfågel  Clangula hyemalis sällsynt rastare om våren Knipa  Bucephala clangula abundant höst-vinter-vår. Enstaka häckn Salskrake  Mergellus albellus regelbunden vintergäst Storskrake  Mergus merganser häckar i de ihåliga träden Småskrake  Mergus serrator sällsynt sträckgäst om våren Havsörn  Haliaëtus albicilla ses ofta jaga runt ön Fiskgjuse  Pandion haliaetus ses ofta fiska runt ön Kungsörn  Aquila chrysaetos några enstaka senhöstobservationer Mindre skrikörn  Aquila pomarina två obs: 3/9-61 och 10/9-95 (sista godkänd) Ormörn  Circaëtus gallicus en obs. förefinns 6/8  1956 Röd glada  Milvus milvus  en obs föreligger 26/8 1962 Brun kärrhök  Circus aeruginosus  ses ofta jaga över vassarna (har häckat) Blå kärrhök  Circus cyaneus ses då och då på höststräck Ängshök  Circus pygargus en obs föreligger: 12/6 2001 Fjällvråk Buteo lagopus ses då och då på höststräck Ormvråk  Buteo buteo vanlig sträckfågel  Bivråk  Pernis apivorus ses då och då på sträck. Har häckat en gng Sparvhök  Accipiter nisus regelbunden gäst Duvhök Accipiter gentilis tämligen regelbunden gäst Tornfalk Falco tinnunculus ses jaga då ch då Lärkfalk  Falco subbuteo årlig gäst på eftersommaren Pilgrimsfalk Falco peregrinus sedd på höststräck 2-3 gånger Stenfalk Falco columbarius sedd två ggr på S delen  Jaktfalk  Falco rusticolus en observation, 22/10 1989 Tjäder Tetrao urogallus två observationer: tuppar på senhösten  Orre Tetrao tetrix har hörts spela om våren ett par gånger Rapphöna Perdix perdix ett fynd föreligger 1956,men var vanlig förr Fasan  Phasanius colchicus hörs då och då om våren  Vattenrall  Rallus aquaticus några få höstfynd föreligger Rörhöna Gallinula chloropus ett fynd från augusti 1953 Sothöna  Fulica atra häckar allmänt i vassarna Trana  Grus grus ses årligen på sträck, rastar ofta på Flagen Strandskata  Haematopus ostralegus rastar under vårflyttningen Större strandpipare  Charadrius hiaticula rastar sällsynt vår och höst Ljungpipare  Pluvialis apricaria sporadisk på höstflyttningen Tofsvipa  Vanellus vanellus häckar på madängen, rastar i stort antal höst Kustsnäppa  Calidris canutus ett höstfynd från 1955 Kärrsnäppa  Calidris alpina rastar sällsynt på höststräck Mosnäppa  Calidris temmincklii ett höst- och ett vårfynd Småsnäppa Calidris minuta ett vårfynd från 1956 (CAn) Grönbena  Tringa glareola rastar då och då på hösten Skogssnäppa Tringa ochropus rastar både höst och vår Drillsnäppa  Actitis hypoleucos häckfågel på de bergiga del. Rödbena  Tringa totanus häckar med några par Svartsnäppa  Tringa erythropus sporadisk gäst höst och vår Gluttsnäppa  Tringa nebularia rastar både höst och vår Rödspov  Limosa limosa ett fynd föreligger 6/5 -69 Storspov Numenius arquata ses då och då på flyttning  Småspov  Numenius phaeopus sällsynt gäst på höststräcket Morkulla  Scolopax rusticola ses på sträck vår och höst Dubbelbeckasin Gallinago media ett fynd föreligger 28/7 -62 Enkelbeckasin  Gallinago gallinago häckar och rastar på maden Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus ett fynd föreligger 5/11 -60 Brushane  Philomachus  pugnax  rastar sällsynt vår och höst Skrattmås  Larus redibundus ses regelbundet men häckar  Fiskmås Larus canus ses regelbundet, ej häckning här Gråtrut  Larus argentatus ses regelbundet, men häckar ej här Silltrut  Larus fuscus sågs sällsynt förr Havstrut  Larus marinus ses regelbundet Småtärna  Sterna albifrons ett fynd föreligger 26/5 -80 Fisktärna  Sterna hirundo ses regelbundet Silvertärna  Sterna paradisaea eftersommargäst, ibland rikligt Skräntärna  Sterna caspia ses årligen, men fåtaligt Svarttärna  Chlidonias niger ett fynd föreligger 23/5 -76 Skogsduva  Columba oenas hörs årligen spela, häckfågel Ringduva  Columba palumbus förekommer rikligt både vår och höst Gök  Cuculus canorus förekommer årligen, men har minskat Kattuggla  Strix aluco häckar med 3-4 par Berguv  Bubo bubo hörs och ses då och då  Pärluggla  Aegolius funereus hördes ropa den 1/3 -98 Hornuggla  Asio otus hördes ropa den 26/5 -79 Nattskärra  Caprimulgus europaeus en not från vardera -56, -57 Tornseglare  Apus apus jagar regelbundet över ön, Häckar troligen Kungsfiskare  Alcedo atthis ses då och då på hösten. Häckade 1951 i grustag Spillkråka Dryocopus martius förekommer året runt Gröngöling  Picus viridus som föreg. Större hackspett  Dendrocopos major som föreg. Mindre hackspett  Dendrocopos minor häckar med minst 4 par Göktyta  Jynx torquilla tämligen regelbunden Sånglärka  Alauda arvensis förekommer från mars t o m november, häckar Trädlärka  Lullula arborea några få noteringar finns Berglärka  Eremophila alpestris en notering från 1/5 -55 Backsvala  Riparia riparia några få not. under åren Ladusvala  Hirundo rustica häckar i den gamla ladan Hussvala   Delichon urbica häckar vid bebyggelsen Ängspiplärka  Anthus pratensis häckar på madängen, rastar höst och vår Trädpiplärka  Anthus trivialis häckfågel Sädesärla  Motacilla alba häckar i bergskreva Gulärla  Motacilla flava har häckat men ses sträckande, även thunbergi Gärdsmyg  Troglodytes troglodytes har ökat på senare år Strömstare  Cinclus cinclus har setts en gång, på Vårholmen av fiskare (Okn) Sidensvans  Bombycilla garrulus årlig höst- och vintergäst Järnsparv  Prunella modularis 1-2 ex sjunger årligen Rödhake  Erithacus rubecula allmän häckare Näktergal  Luscinia luscinia karaktärsfågel för ön från medio av maj, 7-10 revir Blåhake  Luscinia svecica end. 1-2 höstfynd föreligger Rödstjärt  Phoenicurus phoenicurus häckar med 1-2 par Stenskvätta Oenanthe oenanthe häckar med 1-2 par Buskskvätta  Saxicola rubetra häckar med 1-2 par Taltrast  Turdus philomelos sjunger allmänt, häckfågel Rödvingetrast  Turdus iliacus tämligen allmän, häckfågel. Rastar i stort antal höst Dubbeltrast  Turdus viscivorus ses och hörs då och då, trolig häckare Björktrast  Turdus pilaris häckar kring gården och Norrudden, rastar göst Koltrast  Turdus merula förekommer året runt Ringtrast  Turdus torquatus ett fynd från 1/5 -55 Trädgårdssångare  Sylvia borin förekommer under häckningstid Svarthätta Sylvia atricapilla sjunger och häckar i de fuktigare delarna Ärtsångare  Sylvia curruca häckar med några par Törnsångare  Sylvia communis häckar med något par Sävsångare  Acrocephalus schoenobae nus enstaka hanar hörs sjunga om våren Flodsångare  Locustella fluviatilis två tillfällen -66, trol. samma Rörsångare  Acrocephalus scirpaceus sjunger allmänt i vassarna, häckar  Kärrsångare  Acrocephalus palustris ett fynd 7/7 -80 Busksångare Acrocephalus dumetorum ett fynd som ovan 7/7 -80 Trastsångare Acrocephalus arundinaceus ett fynd, 30/5 2010 Härmsångare  Hippolais icterina 3-4 sjungande brukar not. Lövsångare  Phylloscopus trochilus vanlig häckfågel Grönsångare  Phylloscopus sibilatrix sjunger tämligen allmänt, häckfågel Gransångare  Phylloscopus collybita hörs då och då på vårflyttn. Lundsångare  Phylloscopus trochiloides ett fynd föreligger 17/6 -79 Kungsfågel  Regulus regulus häckar i granskogen  Grå flugsnappare  Muscicapa striata häckar tämligen allmänt Mindre flugsnappare  Ficedula parva 4-5 noteringar över åren, häckning 1994 Svartvit flugsnappare  Ficedula hypoleuca Häckar allm. i lämpl. biotop Halsbandsflugsnappare  Ficedula albicollis några få fynd, en häckning Talgoxe  Parus major ständigt närvarande Svartmes  Parus ater sporadisk i barrskogsomr. Blåmes Parus careuleus förekommer året om Tofsmes Parus cristatus hörs och syns av och till Talltita  Parus montanus förekommer årligen, men ej speciellt rikligt Entita  Parus palustris förekommer året om Stjärtmes  Aegithalos caudatus häckar årsvisst och deltar i höstens meståg Skäggmes Panurus biarmicus förekommer rikligt vissa år, spec. höst-vinter Nötväcka  Sitta europaea förekommer året om  Trädkrypare  Certiha familiaris förekommer året om,men fåtaligare än föregående Törnskata  Lanus collurio häckar i buskmarkerna Varfågel  Lanius excubitor håller vinterrevir vissa år Skata  Pica pica ses då och då, oftare förr Nötskrika  Garrulus glandarius förekommer året om Nötkråka  Nucifraga caryocatactes ses sporadiskt året om, rasen macrorhynchos  Kaja  Corvus monedula häckar stundom Råka  Corvus frugilegus ett fynd föreligger 5/4 -87 Kråka  Corvus corone cornix förekommer året om Korp  Corvus corax ses tämligen ofta, häckar i närheten av ön Stare  Sturnus vulgaris ses tämligen ofta, men har avtagit på senare år, h   Sommargylling  Oriolus oriolus flöjtar då och då i maj-juni (häckat enl fisk. (Okn) Pilfink  Passer montanus tillfällig gäst från fastlandet Bofink  Fringilla coelebs allmän Bergfink  Fringilla montifringilla vintergäst  Hämpling  Carduelis cannabina häckar med 2-3 par  Vinterhämpling  Carduelis flavirostris ett fynd föreligger 6/11 -79 Gråsiska  Carduelis flammea vintergäst  Steglits Carduelis carduelis ses då och då Grönfink Carduelis chloris ses tämligen allmänt Grönsiska  Carduelis spinus förekommer året om Domherre Phyrrhula phyrrhula sparsam, men har häckat Tallbit Pinicola enucleator sedd under invasionsår Stenknäck Coccothraustes coccothra. sporadisk, men har häckat  Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus sporadisk Mindre korsnäbb Loxia curvirostra förekommer då och då Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera observerad under invasionsår Rosenfink  Carpodacus erythrinus några ex. sjunger om våren-försommaren Sävsparv  Emberiza schoeniclus förekommer nästan året om Snösparv  Plectrophenax nivalis något enda fynd 20/12 -53 Lappsparv  Calcarius lapponicus ett enda fynd 25/9 -79 Videsparv Emberiza rustica ett enda fynd 19/4 -51 Ortolansparv  Emberiza hortulana  ett fynd från 1955: 1/5. Var då allmän på fastland. Gulsparv Emberiza citrinella häckar med några par Övriga observatörer               AHm=Anders Hedenström CAn=Curt Andén       OKn=Olavi Kettunen, SKn=Stig-Olov (Ola) Karlsson               Antal arter: 203Fågelart      Svenskt namn Latinskt namn Status  Storlom Gavia arctica ses sällsynt på vårsträcket   Smålom Gavia stellata ett fynd föreligger, 1/5 -58  Vitnäbbad islom Gavia adamsii ett fynd, 6/10 -81 (Ahm)  Smådopping Tachybaptus ruficollis ett fynd, 19/11 -06  Skäggdopping Podiceps cristatus häckar med ett 50-tal par  Gråhakedopping Podiceps griseigena endast två fynd, 0kt -59  Svarthakedopping Podiceps auritus ses då och då både vår och höst  Storskarv Phalacrocorax carbo ses regelbundet på fiskafänge  Rördrom Botaurus stellaris ett enda fynd föreligger, från 50-talet  Gråhäger  Ardea cinerea ses tämligen regelbundet  Knölsvan Cygnus olor regelbunden häckfågel  Sångsvan Cygnus cygnus rastar regelbundet vår och höst  Tundrasvan (mindre sångsv) Cygnus columbianus Ett nov.-fynd 2004 mindre flock mot S  Sädgås Anser fabilis sällsynt sträckgäst  Bläsgås Anser albifrons ses sällsynt på vårsträcket   Grågås Anser anser riklig och regelbunden rastare  Kanadagås Branta canadensis regelbunden rastare, häckar ibland  Vitkindad gås Branta leucopsis ses sällsynt på  vårsträcket  Prutgås Branta bernicla ses sällsynt på vårsträcket   Gravand Tadorna tadorna några vårfynd föreligger, häckar ibland  Gräsand  Anas platyrhynchos regelbunden året runt  Snatterand Anas strepera förr sällsynt, nu årsviss. Möjl. Häckfågel  Stjärtand Anas acuta förekommer på vårsträcket  Skedand Anas clypeata ses tämligen regelbundet. Har häckat  Bläsand Anas penelope regelbunden höst och vår  Kricka Anas crecca regelbunden höst och vår  Årta Anas querqedula sällsynt vårgäst Brunand Aythya ferina ses regelbundet höst och vår Bergand Aythya marila enstaka i höstens viggflockar Vigg Aythya fuligula förekommer året runt, stora flockar höst  Ejder Somateria  mollissima tidigare årsviss, häckade på Vårholmen Sjöorre  Melanitta nigra rastar sällsynt om våren Svärta  Melanitta fusca förr tämligen allmän häckare. Nu utgången Alfågel  Clangula hyemalis sällsynt rastare om våren Knipa  Bucephala clangula abundant höst-vinter-vår. Enstaka häckn Salskrake  Mergellus albellus regelbunden vintergäst Storskrake  Mergus merganser häckar i de ihåliga träden Småskrake  Mergus serrator sällsynt sträckgäst om våren Havsörn  Haliaëtus albicilla ses ofta jaga runt ön Fiskgjuse  Pandion haliaetus ses ofta fiska runt ön Kungsörn  Aquila chrysaetos några enstaka senhöstobservationer Mindre skrikörn  Aquila pomarina två obs: 3/9-61 och 10/9-95 (sista godkänd) Ormörn  Circaëtus gallicus en obs. förefinns 6/8  1956 Röd glada  Milvus milvus  en obs föreligger 26/8 1962 Brun kärrhök  Circus aeruginosus  ses ofta jaga över vassarna (har häckat) Blå kärrhök  Circus cyaneus ses då och då på höststräck Ängshök  Circus pygargus en obs föreligger: 12/6 2001 Fjällvråk Buteo lagopus ses då och då på höststräck Ormvråk  Buteo buteo vanlig sträckfågel  Bivråk  Pernis apivorus ses då och då på sträck. Har häckat en gng Sparvhök  Accipiter nisus regelbunden gäst Duvhök Accipiter gentilis tämligen regelbunden gäst Tornfalk Falco tinnunculus ses jaga då ch då Lärkfalk  Falco subbuteo årlig gäst på eftersommaren Pilgrimsfalk Falco peregrinus sedd på höststräck 2-3 gånger Stenfalk Falco columbarius sedd två ggr på S delen  Jaktfalk  Falco rusticolus en observation, 22/10 1989 Tjäder Tetrao urogallus två observationer: tuppar på senhösten  Orre Tetrao tetrix har hörts spela om våren ett par gånger Rapphöna Perdix perdix ett fynd föreligger 1956,men var vanlig förr Fasan  Phasanius colchicus hörs då och då om våren  Vattenrall  Rallus aquaticus några få höstfynd föreligger Rörhöna Gallinula chloropus ett fynd från augusti 1953 Sothöna  Fulica atra häckar allmänt i vassarna Trana  Grus grus ses årligen på sträck, rastar ofta på Flagen Strandskata  Haematopus ostralegus rastar under vårflyttningen Större strandpipare  Charadrius hiaticula rastar sällsynt vår och höst Ljungpipare  Pluvialis apricaria sporadisk på höstflyttningen Tofsvipa  Vanellus vanellus häckar på madängen, rastar i stort antal höst Kustsnäppa  Calidris canutus ett höstfynd från 1955 Kärrsnäppa  Calidris alpina rastar sällsynt på höststräck Mosnäppa  Calidris temmincklii ett höst- och ett vårfynd Småsnäppa Calidris minuta ett vårfynd från 1956 (CAn) Grönbena  Tringa glareola rastar då och då på hösten Skogssnäppa Tringa ochropus rastar både höst och vår Drillsnäppa  Actitis hypoleucos häckfågel på de bergiga del. Rödbena  Tringa totanus häckar med några par Svartsnäppa  Tringa erythropus sporadisk gäst höst och vår Gluttsnäppa  Tringa nebularia rastar både höst och vår Rödspov  Limosa limosa ett fynd föreligger 6/5 -69 Storspov Numenius arquata ses då och då på flyttning  Småspov  Numenius phaeopus sällsynt gäst på höststräcket Morkulla  Scolopax rusticola ses på sträck vår och höst Dubbelbeckasin Gallinago media ett fynd föreligger 28/7 -62 Enkelbeckasin  Gallinago gallinago häckar och rastar på maden Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus ett fynd föreligger 5/11 -60 Brushane  Philomachus  pugnax  rastar sällsynt vår och höst Skrattmås  Larus redibundus ses regelbundet men häckar  Fiskmås Larus canus ses regelbundet, ej häckning här Gråtrut  Larus argentatus ses regelbundet, men häckar ej här Silltrut  Larus fuscus sågs sällsynt förr Havstrut  Larus marinus ses regelbundet Småtärna  Sterna albifrons ett fynd föreligger 26/5 -80 Fisktärna  Sterna hirundo ses regelbundet Silvertärna  Sterna paradisaea eftersommargäst, ibland rikligt Skräntärna  Sterna caspia ses årligen, men fåtaligt Svarttärna  Chlidonias niger ett fynd föreligger 23/5 -76 Skogsduva  Columba oenas hörs årligen spela, häckfågel Ringduva  Columba palumbus förekommer rikligt både vår och höst Gök  Cuculus canorus förekommer årligen, men har minskat Kattuggla  Strix aluco häckar med 3-4 par Berguv  Bubo bubo hörs och ses då och då  Pärluggla  Aegolius funereus hördes ropa den 1/3 -98 Hornuggla  Asio otus hördes ropa den 26/5 -79 Nattskärra  Caprimulgus europaeus en not från vardera -56, -57 Tornseglare  Apus apus jagar regelbundet över ön, Häckar troligen Kungsfiskare  Alcedo atthis ses då och då på hösten. Häckade 1951 i grustag Spillkråka Dryocopus martius förekommer året runt Gröngöling  Picus viridus som föreg. Större hackspett  Dendrocopos major som föreg. Mindre hackspett  Dendrocopos minor häckar med minst 4 par Göktyta  Jynx torquilla tämligen regelbunden Sånglärka  Alauda arvensis förekommer från mars t o m november, häckar Trädlärka  Lullula arborea några få noteringar finns Berglärka  Eremophila alpestris en notering från 1/5 -55 Backsvala  Riparia riparia några få not. under åren Ladusvala  Hirundo rustica häckar i den gamla ladan Hussvala   Delichon urbica häckar vid bebyggelsen Ängspiplärka  Anthus pratensis häckar på madängen, rastar höst och vår Trädpiplärka  Anthus trivialis häckfågel Sädesärla  Motacilla alba häckar i bergskreva Gulärla  Motacilla flava har häckat men ses sträckande, även thunbergi Gärdsmyg  Troglodytes troglodytes har ökat på senare år Strömstare  Cinclus cinclus har setts en gång, på Vårholmen av fiskare (Okn) Sidensvans  Bombycilla garrulus årlig höst- och vintergäst Järnsparv  Prunella modularis 1-2 ex sjunger årligen Rödhake  Erithacus rubecula allmän häckare Näktergal  Luscinia luscinia karaktärsfågel för ön från medio av maj, 7-10 revir Blåhake  Luscinia svecica end. 1-2 höstfynd föreligger Rödstjärt  Phoenicurus phoenicurus häckar med 1-2 par Stenskvätta Oenanthe oenanthe häckar med 1-2 par Buskskvätta  Saxicola rubetra häckar med 1-2 par Taltrast  Turdus philomelos sjunger allmänt, häckfågel Rödvingetrast  Turdus iliacus tämligen allmän, häckfågel. Rastar i stort antal höst Dubbeltrast  Turdus viscivorus ses och hörs då och då, trolig häckare Björktrast  Turdus pilaris häckar kring gården och Norrudden, rastar göst Koltrast  Turdus merula förekommer året runt Ringtrast  Turdus torquatus ett fynd från 1/5 -55 Trädgårdssångare  Sylvia borin förekommer under häckningstid Svarthätta Sylvia atricapilla sjunger och häckar i de fuktigare delarna Ärtsångare  Sylvia curruca häckar med några par Törnsångare  Sylvia communis häckar med något par Sävsångare  Acrocephalus schoenobae nus enstaka hanar hörs sjunga om våren Flodsångare  Locustella fluviatilis två tillfällen -66, trol. samma Rörsångare  Acrocephalus scirpaceus sjunger allmänt i vassarna, häckar  Kärrsångare  Acrocephalus palustris ett fynd 7/7 -80 Busksångare Acrocephalus dumetorum ett fynd som ovan 7/7 -80 Trastsångare Acrocephalus arundinaceus ett fynd, 30/5 2010 Härmsångare  Hippolais icterina 3-4 sjungande brukar not. Lövsångare  Phylloscopus trochilus vanlig häckfågel Grönsångare  Phylloscopus sibilatrix sjunger tämligen allmänt, häckfågel Gransångare  Phylloscopus collybita hörs då och då på vårflyttn. Lundsångare  Phylloscopus trochiloides ett fynd föreligger 17/6 -79 Kungsfågel  Regulus regulus häckar i granskogen  Grå flugsnappare  Muscicapa striata häckar tämligen allmänt Mindre flugsnappare  Ficedula parva 4-5 noteringar över åren, häckning 1994 Svartvit flugsnappare  Ficedula hypoleuca Häckar allm. i lämpl. biotop Halsbandsflugsnappare  Ficedula albicollis några få fynd, en häckning Talgoxe  Parus major ständigt närvarande Svartmes  Parus ater sporadisk i barrskogsomr. Blåmes Parus careuleus förekommer året om Tofsmes Parus cristatus hörs och syns av och till Talltita  Parus montanus förekommer årligen, men ej speciellt rikligt Entita  Parus palustris förekommer året om Stjärtmes  Aegithalos caudatus häckar årsvisst och deltar i höstens meståg Skäggmes Panurus biarmicus förekommer rikligt vissa år, spec. höst-vinter Nötväcka  Sitta europaea förekommer året om  Trädkrypare  Certiha familiaris förekommer året om,men fåtaligare än föregående Törnskata  Lanus collurio häckar i buskmarkerna Varfågel  Lanius excubitor håller vinterrevir vissa år Skata  Pica pica ses då och då, oftare förr Nötskrika  Garrulus glandarius förekommer året om Nötkråka  Nucifraga caryocatactes ses sporadiskt året om, rasen macrorhynchos  Kaja  Corvus monedula häckar stundom Råka  Corvus frugilegus ett fynd föreligger 5/4 -87 Kråka  Corvus corone cornix förekommer året om Korp  Corvus corax ses tämligen ofta, häckar i närheten av ön Stare  Sturnus vulgaris ses tämligen ofta, men har avtagit på senare år, h   Sommargylling  Oriolus oriolus flöjtar då och då i maj-juni (häckat enl fisk. (Okn) Pilfink  Passer montanus tillfällig gäst från fastlandet Bofink  Fringilla coelebs allmän Bergfink  Fringilla montifringilla vintergäst  Hämpling  Carduelis cannabina häckar med 2-3 par  Vinterhämpling  Carduelis flavirostris ett fynd föreligger 6/11 -79 Gråsiska  Carduelis flammea vintergäst  Steglits Carduelis carduelis ses då och då Grönfink Carduelis chloris ses tämligen allmänt Grönsiska  Carduelis spinus förekommer året om Domherre Phyrrhula phyrrhula sparsam, men har häckat Tallbit Pinicola enucleator sedd under invasionsår Stenknäck Coccothraustes coccothra. sporadisk, men har häckat  Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus sporadisk Mindre korsnäbb Loxia curvirostra förekommer då och då Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera observerad under invasionsår Rosenfink  Carpodacus erythrinus några ex. sjunger om våren-försommaren Sävsparv  Emberiza schoeniclus förekommer nästan året om Snösparv  Plectrophenax nivalis något enda fynd 20/12 -53 Lappsparv  Calcarius lapponicus ett enda fynd 25/9 -79 Videsparv Emberiza rustica ett enda fynd 19/4 -51 Ortolansparv  Emberiza hortulana  ett fynd från 1955: 1/5. Var då allmän på fastland. Gulsparv Emberiza citrinella häckar med några par Övriga observatörer               AHm=Anders Hedenström CAn=Curt Andén       OKn=Olavi Kettunen, SKn=Stig-Olov (Ola) Karlsson               Antal arter: 203FågelartSvenskt namn

Latinskt namn

Status

Storlom

Gavia arctica

ses sällsynt på vårsträcket

Smålom

Gavia stellata

ett fynd föreligger, 1/5 -58

Vitnäbbad islom

Gavia adamsii

ett fynd, 6/10 -81 (Ahm)

Smådopping

Tachybaptus ruficollis

ett fynd, 19/11 -06

Skäggdopping

Podiceps cristatus

häckar med ett 50-tal par

Gråhakedopping

Podiceps griseigena

endast två fynd, 0kt -59

Svarthakedopping

Podiceps auritus

ses då och då både vår och höst

Storskarv

Phalacrocorax carbo

ses regelbundet på fiskafänge

Rördrom

Botaurus stellaris

ett enda fynd föreligger, från 50-talet

Gråhäger

Ardea cinerea

ses tämligen regelbundet

Knölsvan

Cygnus olor

regelbunden häckfågel

Sångsvan

Cygnus cygnus

rastar regelbundet vår och höst

Tundrasvan (mindre sångsv)

Cygnus columbianus

Ett nov.-fynd 2004 mindre flock mot S

Sädgås

Anser fabilis

sällsynt sträckgäst

Bläsgås

Anser albifrons

ses sällsynt på vårsträcket

Grågås

Anser anser

riklig och regelbunden rastare

Kanadagås

Branta canadensis

regelbunden rastare, häckar ibland

Vitkindad gås

Branta leucopsis

ses sällsynt på  vårsträcket

Prutgås

Branta bernicla

ses sällsynt på vårsträcket

Gravand

Tadorna tadorna

några vårfynd föreligger, häckar ibland

Gräsand

Anas platyrhynchos

regelbunden året runt

Snatterand

Anas strepera

förr sällsynt, nu årsviss. Möjl. Häckfågel

Stjärtand

Anas acuta

förekommer på vårsträcket

Skedand

Anas clypeata

ses tämligen regelbundet. Har häckat

Bläsand

Anas penelope

regelbunden höst och vår

Kricka

Anas crecca

regelbunden höst och vår

Årta

Anas querqedula

sällsynt vårgäst

Brunand

Aythya ferina

ses regelbundet höst och vår

Bergand

Aythya marila

enstaka i höstens viggflockar

Vigg

Aythya fuligula

förekommer året runt, stora flockar höst

Ejder

Somateria  mollissima

tidigare årsviss, häckade på Vårholmen

Sjöorre

Melanitta nigra

rastar sällsynt om våren

Svärta

Melanitta fusca

förr tämligen allmän häckare. Nu utgången

Alfågel

Clangula hyemalis

sällsynt rastare om våren

Knipa

Bucephala clangula

abundant höst-vinter-vår. Enstaka häckn

Salskrake

Mergellus albellus

regelbunden vintergäst

Storskrake

Mergus merganser

häckar i de ihåliga träden

Småskrake

Mergus serrator

sällsynt sträckgäst om våren

Havsörn

Haliaëtus albicilla

ses ofta jaga runt ön

Fiskgjuse

Pandion haliaetus

ses ofta fiska runt ön

Kungsörn

Aquila chrysaetos

några enstaka senhöstobservationer

Mindre skrikörn

Aquila pomarina

två obs: 3/9-61 och 10/9-95 (sista godkänd)

Ormörn

Circaëtus gallicus

en obs. förefinns 6/8  1956

Röd glada

Milvus milvus

en obs föreligger 26/8 1962

Brun kärrhök

Circus aeruginosus

ses ofta jaga över vassarna (har häckat)

Blå kärrhök

Circus cyaneus

ses då och då på höststräck

Ängshök

Circus pygargus

en obs föreligger: 12/6 2001

Fjällvråk

Buteo lagopus

ses då och då på höststräck

Ormvråk

Buteo buteo

vanlig sträckfågel

Bivråk

Pernis apivorus

ses då och då på sträck. Har häckat en gng

Sparvhök

Accipiter nisus

regelbunden gäst

Duvhök

Accipiter gentilis

tämligen regelbunden gäst

Tornfalk

Falco tinnunculus

ses jaga då ch då

Lärkfalk

Falco subbuteo

årlig gäst på eftersommaren

Pilgrimsfalk

Falco peregrinus

sedd på höststräck 2-3 gånger

Stenfalk

Falco columbarius

sedd två ggr på S delen

Jaktfalk

Falco rusticolus

en observation, 22/10 1989

Tjäder

Tetrao urogallus

två observationer: tuppar på senhösten

Orre

Tetrao tetrix

har hörts spela om våren ett par gånger

Rapphöna

Perdix perdix

ett fynd föreligger 1956,men var vanlig förr

Fasan

Phasanius colchicus

hörs då och då om våren

Vattenrall

Rallus aquaticus

några få höstfynd föreligger

Rörhöna

Gallinula chloropus

ett fynd från augusti 1953

Sothöna

Fulica atra

häckar allmänt i vassarna

Trana

Grus grus

ses årligen på sträck, rastar ofta på Flagen

Strandskata

Haematopus ostralegus

rastar under vårflyttningen

Större strandpipare

Charadrius hiaticula

rastar sällsynt vår och höst

Ljungpipare

Pluvialis apricaria

sporadisk på höstflyttningen

Tofsvipa

Vanellus vanellus

häckar på madängen, rastar i stort antal höst

Kustsnäppa

Calidris canutus

ett höstfynd från 1955

Kärrsnäppa

Calidris alpina

rastar sällsynt på höststräck

Mosnäppa

Calidris temmincklii

ett höst- och ett vårfynd

Småsnäppa

Calidris minuta

ett vårfynd från 1956 (CAn)

Grönbena

Tringa glareola

rastar då och då på hösten

Skogssnäppa

Tringa ochropus

rastar både höst och vår

Drillsnäppa

Actitis hypoleucos

häckfågel på de bergiga del.

Rödbena

Tringa totanus

häckar med några par

Svartsnäppa

Tringa erythropus

sporadisk gäst höst och vår

Gluttsnäppa

Tringa nebularia

rastar både höst och vår

Rödspov

Limosa limosa

ett fynd föreligger 6/5 -69

Storspov

Numenius arquata

ses då och då på flyttning

Småspov

Numenius phaeopus

sällsynt gäst på höststräcket

Morkulla

Scolopax rusticola

ses på sträck vår och höst

Dubbelbeckasin

Gallinago media

ett fynd föreligger 28/7 -62

Enkelbeckasin

Gallinago gallinago

häckar och rastar på maden

Dvärgbeckasin

Lymnocryptes minimus

ett fynd föreligger 5/11 -60

Brushane

Philomachus  pugnax

rastar sällsynt vår och höst

Skrattmås

Larus redibundus

ses regelbundet men häckar

Fiskmås

Larus canus

ses regelbundet, ej häckning här

Gråtrut

Larus argentatus

ses regelbundet, men häckar ej här

Silltrut

Larus fuscus

sågs sällsynt förr

Havstrut

Larus marinus

ses regelbundet

Småtärna

Sterna albifrons

ett fynd föreligger 26/5 -80

Fisktärna

Sterna hirundo

ses regelbundet

Silvertärna

Sterna paradisaea

eftersommargäst, ibland rikligt

Skräntärna

Sterna caspia

ses årligen, men fåtaligt

Svarttärna

Chlidonias niger

ett fynd föreligger 23/5 -76

Skogsduva

Columba oenas

hörs årligen spela, häckfågel

Ringduva

Columba palumbus

förekommer rikligt både vår och höst

Gök

Cuculus canorus

förekommer årligen, men har minskat

Kattuggla

Strix aluco

häckar med 3-4 par

Berguv

Bubo bubo

hörs och ses då och då

Pärluggla

Aegolius funereus

hördes ropa den 1/3 -98

Hornuggla

Asio otus

hördes ropa den 26/5 -79

Nattskärra

Caprimulgus europaeus

en not från vardera -56, -57

Tornseglare

Apus apus

jagar regelbundet över ön, Häckar troligen

Kungsfiskare

Alcedo atthis

ses då och då på hösten. Häckade 1951 i grustag

Spillkråka

Dryocopus martius

förekommer året runt

Gröngöling

Picus viridus

som föreg.

Större hackspett

Dendrocopos major

som föreg.

Mindre hackspett

Dendrocopos minor

häckar med minst 4 par

Göktyta

Jynx torquilla

tämligen regelbunden

Sånglärka

Alauda arvensis

förekommer från mars t o m november, häckar

Trädlärka

Lullula arborea

några få noteringar finns

Berglärka

Eremophila alpestris

en notering från 1/5 -55

Backsvala

Riparia riparia

några få not. under åren

Ladusvala

Hirundo rustica

häckar i den gamla ladan

Hussvala

Delichon urbica

häckar vid bebyggelsen

Ängspiplärka

Anthus pratensis

häckar på madängen, rastar höst och vår

Trädpiplärka

Anthus trivialis

häckfågel

Sädesärla

Motacilla alba

häckar i bergskreva

Gulärla

Motacilla flava

har häckat men ses sträckande, även thunbergi

Gärdsmyg

Troglodytes troglodytes

har ökat på senare år

Strömstare

Cinclus cinclus

har setts en gång, på Vårholmen av fiskare (Okn)

Sidensvans

Bombycilla garrulus

årlig höst- och vintergäst

Järnsparv

Prunella modularis

1-2 ex sjunger årligen

Rödhake

Erithacus rubecula

allmän häckare

Näktergal

Luscinia luscinia

karaktärsfågel för ön från medio av maj, 7-10 revir

Blåhake

Luscinia svecica

end. 1-2 höstfynd föreligger

Rödstjärt

Phoenicurus phoenicurus

häckar med 1-2 par

Stenskvätta

Oenanthe oenanthe

häckar med 1-2 par

Buskskvätta

Saxicola rubetra

häckar med 1-2 par

Taltrast

Turdus philomelos

sjunger allmänt, häckfågel

Rödvingetrast

Turdus iliacus

tämligen allmän, häckfågel. Rastar i stort antal höst

Dubbeltrast

Turdus viscivorus

ses och hörs då och då, trolig häckare

Björktrast

Turdus pilaris

häckar kring gården och Norrudden, rastar göst

Koltrast

Turdus merula

förekommer året runt

Ringtrast

Turdus torquatus

ett fynd från 1/5 -55

Trädgårdssångare

Sylvia borin

förekommer under häckningstid

Svarthätta

Sylvia atricapilla

sjunger och häckar i de fuktigare delarna

Ärtsångare

Sylvia curruca

häckar med några par

Törnsångare

Sylvia communis

häckar med något par

Sävsångare

Acrocephalus schoenobae

nus enstaka hanar hörs sjunga om våren

Flodsångare

Locustella fluviatilis

två tillfällen -66, trol. samma

Rörsångare

Acrocephalus scirpaceus

sjunger allmänt i vassarna, häckar

Kärrsångare

Acrocephalus palustris

ett fynd 7/7 -80

Busksångare

Acrocephalus dumetorum

ett fynd som ovan 7/7 -80

Trastsångare

Acrocephalus arundinaceus

ett fynd, 30/5 2010

Härmsångare

Hippolais icterina

3-4 sjungande brukar not.

Lövsångare

Phylloscopus trochilus

vanlig häckfågel

Grönsångare

Phylloscopus sibilatrix

sjunger tämligen allmänt, häckfågel

Gransångare

Phylloscopus collybita

hörs då och då på vårflyttn.

Lundsångare

Phylloscopus trochiloides

ett fynd föreligger 17/6 -79

Kungsfågel

Regulus regulus

häckar i granskogen

Grå flugsnappare

Muscicapa striata

häckar tämligen allmänt

Mindre flugsnappare

Ficedula parva

4-5 noteringar över åren, häckning 1994

Svartvit flugsnappare

Ficedula hypoleuca

Häckar allm. i lämpl. biotop

Halsbandsflugsnappare

Ficedula albicollis

några få fynd, en häckning

Talgoxe

Parus major

ständigt närvarande

Svartmes

Parus ater

sporadisk i barrskogsomr.

Blåmes

Parus careuleus

förekommer året om

Tofsmes

Parus cristatus

hörs och syns av och till

Talltita

Parus montanus

förekommer årligen, men ej speciellt rikligt

Entita

Parus palustris

förekommer året om

Stjärtmes

Aegithalos caudatus

häckar årsvisst och deltar i höstens meståg

Skäggmes

Panurus biarmicus

förekommer rikligt vissa år, spec. höst-vinter

Nötväcka

Sitta europaea

förekommer året om

Trädkrypare

Certiha familiaris

förekommer året om,men fåtaligare än föregående

Törnskata

Lanus collurio

häckar i buskmarkerna

Varfågel

Lanius excubitor

håller vinterrevir vissa år

Skata

Pica pica

ses då och då, oftare förr

Nötskrika

Garrulus glandarius

förekommer året om

Nötkråka

Nucifraga caryocatactes

ses sporadiskt året om, rasen macrorhynchos

Kaja

Corvus monedula

häckar stundom

Råka

Corvus frugilegus

ett fynd föreligger 5/4 -87

Kråka

Corvus corone cornix

förekommer året om

Korp

Corvus corax

ses tämligen ofta, häckar i närheten av ön

Stare

Sturnus vulgaris

ses tämligen ofta, men har avtagit på senare år, h

Sommargylling

Oriolus oriolus

flöjtar då och då i maj-juni (häckat enl fisk. (Okn)

Pilfink

Passer montanus

tillfällig gäst från fastlandet

Bofink

Fringilla coelebs

allmän

Bergfink

Fringilla montifringilla

vintergäst

Hämpling

Carduelis cannabina

häckar med 2-3 par

Vinterhämpling

Carduelis flavirostris

ett fynd föreligger 6/11 -79

Gråsiska

Carduelis flammea

vintergäst

Steglits

Carduelis carduelis

ses då och då

Grönfink

Carduelis chloris

ses tämligen allmänt

Grönsiska

Carduelis spinus

förekommer året om

Domherre

Phyrrhula phyrrhula

sparsam, men har häckat

Tallbit

Pinicola enucleator

sedd under invasionsår

Stenknäck

Coccothraustes coccothra.

sporadisk, men har häckat

Större korsnäbb

Loxia pytyopsittacus

sporadisk

Mindre korsnäbb

Loxia curvirostra

förekommer då och då

Bändelkorsnäbb

Loxia leucoptera

observerad under invasionsår

Rosenfink

Carpodacus erythrinus

några ex. sjunger om våren-försommaren

Sävsparv

Emberiza schoeniclus

förekommer nästan året om

Snösparv

Plectrophenax nivalis

något enda fynd 20/12 -53

Lappsparv

Calcarius lapponicus

ett enda fynd 25/9 -79

Videsparv

Emberiza rustica

ett enda fynd 19/4 -51

Ortolansparv

Emberiza hortulana

ett fynd från 1955: 1/5. Var då allmän på fastland.

Gulsparv

Emberiza citrinella

häckar med några par

Övriga observatörerAHm=Anders Hedenström

CAn=Curt Andén

OKn=Olavi Kettunen, SKn=Stig-Olov (Ola) Karlsson
Antal arter: 203


Senaste kommentaren

28.05 | 20:30

Ändring är genomförd. Någon ytterligare koll i holken?

26.05 | 06:51

Petitess: Lantmännen är korrekt namn sen väldigt många år tillbaka 😁, stort, stort tack för att du kom.

12.04 | 11:33

Oj,där ser jag pappa,med en cigarett i handen,och min storebror,oj vad vatten det var 1941

22.02 | 13:09

Jättebra figur! Tack för den.

Dela den här sidan