Ramunderberget bildar front mot Söderköping i norr med en 78 meter hög brant, från vars hjässa man har en vid utsikt över dalen, i vilken den forna handelsplatsen breder ut sig i form av en stadsbildning. Nedanför bergets fot löper sedan 1832 Göta kanal, som börjar (eller slutar) vid Mem 6 km österut, där havsviken Slätbaken tar över som farled vidare ut i Östersjön.

Vegetationen nedanför bergmassivet uppvisar ställvis en ren lundkaraktär med växtlighet, som omfattas av benved, olvon m. fl. buskarter samt inplanterad lärk och i öster ett bokbestånd. Av örter hittar man här i april månads slutfas bl. a. hålnunneört. Ett naturreservat bildades i kommunal regi 2001 och omfattar ett område från hjässan i alla väderstreck och innehåller skogstyper av stor variation.

Ramunderreservatet består alltså inte enbart av själva Ramunder-berget, som bär upp sin ståtliga hjässa 78 meter över havsytan, utan i högsta grad skogsområdet norr, öster och väster om själva massivet.

Reservatat, som är ett kommunalt åtagande, bildades  år 2001 och omfattar ett omväxlande parti delvis ursprunglig natur. Genom insatser av vår krets av Naturskyddsföreningen har vi lyckats undvika "uppstädning" efter de stormar, som då och då drabbat kommunen. Man skall således låta död ved stanna i skogen till båtnad för ett rikt insektsliv och därav följande biologisk mångfald. Man kan därför vid ett besök möta våra fyra vanligaste hackspettarter, vilka i sin tur efterlämnar bostäder för andra hålhäckare som exempelvis skogsduva, vilken   art ljudligt låter annonsera sin närvaro under häckningstid.

Området genomkorsas av markerade, lättgångna leder, vilka bidrar till tillgängligheten. Ett elljusspår av en längd på 2,5 km, som vintertid spåras för motionsträning på skidor kan övriga årstider nyttjas för löpträning även i mörker. I övrigt finns löpsträckor med stor variation vad gäller höjdskillnader omfattande både 5 och 2,5 km m. fl. alternativ. För den som enbart vill njuta av stillheten och naturens egna ljudyttringar leder vissa stigar genom till urskog gränsande naturskog med vindfällen och unika miljöer.
Den sällsynta gulsippan fanns i ett begränsat parti (ca. 200 stånd)
i närheten av Litzells källa, omgivet av vitsippor och kabbeleka. Efter omdragning av en vägsträcka, som ansluter till platsen, har populationen begränsats avsevärt, men verkar åter vara i tilltagande.

Följer man leden norrut över bergsryggen finner man en rastplats med utsikt över odlingsmarker, som tidigare hyst en under 1800-talet utdikad sjö. Längre fram längs stigen möts man av en bäck, som genomkorsar berget via en 1898 sprängd ravin och som under våren erbjuder ett rikt fågelliv bestående av flera trastarter, sångare som grön-, löv-, trädgårds- och svarthätta. Även gärdsmyg är karaktärsfågel i denna  miljö.

I områdets NW del har en våtmark anlagts. Dess tillgänglighet kommer nu att utvidgas med en plattform för överskådligt fågelskådande liksom underlättande för handikappade att nå lämplig utsiktsposition. Detta är en oas i tätortens omedelbara närhet för kortare eller längre vistelser med eller utan kaffekorg. Bekväm vandringsled från Petersburg eller bilväg via Lilla Vännerstorp.

Höstfärger i Ramunder

1898 sprängde man en spricka genom berget för att avvattna en tidigare sjö, Igelsjön som senare benämndes Igelkärret. Se  "Bäckravinen" under fliken "More"!

Slussen vid förra sekelskiftet

Notera hur kalt berget var för 100 år sedan. Troligen hämtades brännved av stadens innevånare här.

Från bergets topp har man en vidunderlig utsikt över dalen

Från bergets topp har man en vidunderlig utsikt över dalen

Höstvandring i Ramunder

Höstvandring i Ramunder

Artikel i Söderköpingsposten maj 2021

Senaste kommentaren

Ändring är genomförd. Någon ytterligare koll i holken?

26.05 | 06:51

Petitess: Lantmännen är korrekt namn sen väldigt många år tillbaka 😁, stort, stort tack för att du kom.

12.04 | 11:33

Oj,där ser jag pappa,med en cigarett i handen,och min storebror,oj vad vatten det var 1941

22.02 | 13:09

Jättebra figur! Tack för den.

Dela den här sidan

Artikel i Söderköpingsposten maj 2021

28.05 | 20:30