Artlista fåglar 1982 - nutid

Den 16-17/9 -17 gästades ön av en Ägretthäger Ardea alba

Den 16-17/9 -17 gästades ön av en Ägretthäger Ardea alba

Gräsmarö är belägen i den yttre mellanskär-gården strax N Harstena och är sedan sekler kulturpåverkad, något som återspeglas i biotopvariationen. Här finns betesmark, uppodlade fält, slåtterängar, månghundraårig ekhage, sötmar, område med "fri utveckling" m m allt omgärdat av berg i dagen, som ställvis är isbearbetade. Omgiven av en del låga skär, som attraheras av måsar, tärnor, trutar, gäss och vadare utgör ön ett unikt stycke skärgårdsnatur, som föranlett nedanstående artförteckning. Observationerna är utförda av Lars, Anders och Niklas Hedenström under åren 1982 - nutid. Kompletteringar kan meddelas till mail@uvlasse.se

Fågelart, svenskt namn

Latinskt namn

Status

Övrigt

Storlom

Gavia arctica

regelbunden på sträck höst och vår


Smålom

Gavia stellata

ses regelbundet höst och vår


Vitnäbbad islom

Gavia adamsii

ett fynd,  16/10 - 83

(AHm)

Skäggdopping

Podiceps cristatus

häckar med 2-3 par i närheten


Svarthakedopping

Podiceps auritus

häckade med 2 par 2006 och -07


Gråhakedopping

Podiceps griseigena

endast två fynd, 4/10, 11/10 -87


Storskarv

Phalacrocorax carbo

förekommer nästan året om

kolonier i närheten

Gråhäger Ägretthäger

Ardea cinerea Ardea alba

regelbunden   Ett ex 16-17/9 -017


Knölsvan

Cygnus olor

förekommer nästan året om

häckar med 2-3 par

Sångsvan

Cygnus cygnus

ses tämligen regelbundet

vår och höst

Sädgås

Anser fabilis

sedd en gång 2/11 -86


Bläsgås

Anser albifrons

sedd en gång 3/4 -99

4 ex. mot NE

Grågås

Anser anser

rastar tämligen talrikt vårtid

häckar på ön

Kanadagås

Branta canadensis

ses regelbundet vår och sommar


Prutgås

Branta bernicla

ses på höststräcket


Gravand

Tadorna tadorna

ses varje vår, har häckat på ön

och i närheten

Gräsand

Anas platyrhynchos

regelbunden året om

häckar

Stjärtand

Anas acuta

förekommer på vårsträck

ett höstfynd 25/8 -85

Skedand

Anas clypeata

åtta vår- och sommarobs. +häck

-ning 2008

Bläsand

Anas penelope

regelbunden på höststräck

men rastar även på våren

Kricka

Anas crecca

ses höst och vår


Vigg

Aythya fuligula

häckar i närheten


Ejder

Somateria mollissima

förekommer isfri tid till oktober

har minskat märkbart på sen tid

Sjöorre

Melanitta nigra

två vårnoteringar 1/5 -87 och 3/5 -97

,hö:15/11-91,13/8-97

Svärta

Melanitta fusca

förr tämligen allmän häckare

1-2 par ankommer varje FS

Alfågel

Clangula hyemalis

rastar varje år efter islossning


Knipa

Bucephala clangula

allmän all isfri tid, häckfågel


Salskrake

Mergellus albellus

rastar sällsynt på senhösten


Storskrake

Mergus merganser

allmän all isfri tid, häckar


Småskrake

Mergus serrator

förekommer vår och sommar

häckar

Havsörn

Haliaëtus albicilla

jagar ofta över och runt ön


Fiskgjuse

Pandion haliaetus

ses då och då över ön


Brun kärrhök

Circus aeruginosus

några sträckobs. hösttid


Blå kärrhök

Circus cyaneus

tre fynd 4/10 -86 29/4 -90 och

1/5 -90

Fjällvråk

Buteo lagopus

sedd sex gånger vår och höst


Ormvråk

Buteo buteo

ses då och då


Bivråk

Pernis apivorus

sedd vid 7 tillfällen under åren


Sparvhök

Accipiter nisus

ses jaga då och då


Duvhök

Accipiter nisus

ses då och då jaga och

på höststräck

Tornfalk

Falco tinnunculus

ses jaga då och då


Aftonfalk

Falco vespertinus

en ad. hane 7/7 -03


Stenfalk

Falco colubarius

sex noteringar finns


Lärkfalk

Falco subbuteo

ses då och då på eftersommaren


Pilgrimsfalk

Falco peregrinus

en enda obs föreligger


Jaktfalk

Falco rusticolus

en enda obs föreligg.

3/11 -96

Tjäder

Tetrao urugallus

en tupp brakade in i fönster

28/10 -89

Orre

Tetrao tetrix

hördes spela 12/5, 16/5

och 2/6 -85

Vaktel

Coturnix coturnix

ett ex. hördes spela 6/6 -03


Fasan

Phasanius colchicus

har hörts trumpeta några

säsonger, -88, -89  -90

Kornknarr

Crex crex

ett ex hördes -97 (BJn)


Trana

Grus grus

ses årligen på sträck,

rastar ibland på ön

Strandskata

Haematopus ostralegus

ses regelbundet, häckar


Större strandpipare

Charadrius hiaticula

rastar under höststräcket


Ljungpipare

Pluvialis apricaria

ses sällsynt på höststräcket


Kustpipare

Pluvialis squatarola

rastar årligen på höststräcket


Tofsvipa

Vanellus vanellus

häckar med något par,

ses på höstflyttningen

Kustsnäppa

Calidris canutus

ses då och då på höststräcket


Mosnäppa

Calidris temminckii

rast. Turmule 12/7 -05


Kärrsnäppa

Calidris alpina

ses på höststräcket


Spovsnäppa

Calidris ferruginea

rastar sällsynt på höststräcket


Grönbena

Tringa glareola

ses då och då på höststr.

vårspel någon gång

Skogssnäppa

Tringa ochropus

ses årligen på höststräcket


Drillsnäppa

Actitis hypoleucos

rastar regelbundet, men

häckar ej

Rödbena

Tringa totanus

ses regelbundet, häckar


Svartsnäppa

Tringa erythropus

ses eller hörs regelbundet

på höststräcket

Gluttsnäppa

Tringa nebularia

rastar regelbundet


Roskarl

Arenaria interpres

häckar i området


Myrspov

Limosa lapponica

tämligen regelbunen på

höststräcket

Storspov

Numenius arquata

ses och hörs regelbundet på

flyttning

Småspov

Numenius phaeopus

som föregående, rastar ibland


Morkulla

Scolopax rusticola

rastar då och då, även

dragande om våren

Enkelbeckasin

Gallinago gallinago

spelar då och då om våren


Brushane

Philomachus pugnax

sällsynt rastare på Turmule


Kustlabb

Stercorarius parasiticus

ses jaga över ön då och då

häckar i kustbandet i E

Skrattmås

Larus redibundus

koloni i närheten


Fiskmås

Larus canus

häckar både solitärt och

i kolonin ovan

Gråtrut

Larus argentatus

ses regelbundet, häckar i

närheten

Silltrut

Larus fuscus

förekommer på Turmule

och Vattingarna

Havstrut

Larus marinus

ses regelbundet, häckar i

närheten

Småtärna

Sterna albifrons

ett fynd: 16/8 -00


Fisktärna

Sterna hirundo

häckar med något par


Silvertärna

Sterna paradisaea

flera kolonier i närheten


Svarttärna

Chlidonias niger

ett fynd föreligger, 26/7

-03 3 ex.

Skräntärna

Sterna caspia

ses regelbundet, häckar

med ett par på Bocksk.

Kentsk tärna

Sterna sandvicensis

två eftersommarfynd föreligg.


Tobisgrissla

Cepphus grylle

8 fynd över åren,

huvudsakligen i E

Tordmule

Alca torda

11 fynd, de flesta i E


Skogsduva

Columba oenas

hörs årligen spela


Ringduva

Columba palumbus

förekommer rikligt både

vår och höst i stora flock

Gök

Cuculus canorus

förekommer årligen, men

har minskat på senare år

Kattuggla

Strix aluco

häckar med 1 par


Berguv

Bubo bubo

hörs och ses då och då


Pärluggla

Aegolius funereus

två fynd 2/11 -86, 12/5 -96


Sparvuggla

Glaucidium passerinum

två fynd 1/11 -86, 14/10

-95 sedd av andra obs.

Hornuggla

Asio otus

har häckat ett par gånger


Nattskärra

Caprimulgus europaeus

en not från 15/9 -85,

kom flygande dagtid och landade i tall

Tornseglare

Apus apus

jagar regelbund. över ön

häckar under tegeltaken

Härfågel

Upupa epops

har gästat ön en gång,

1/5 -84 ALm

Biätare

Merops apiaster

en notering förefinns 1/6

-84, AHm

Spillkråka

Dryocopus martius

förekommer året runt,

har häckat flera gånger

Gröngöling

Picus viridus

som föreg, men häckar

regelbundet

Större hackspett

Dendrocopos major

som föreg.


Mindre hackspett

Dendrocopos minor

häckar möjligen med ett par


Göktyta

Jynx torquilla

tämligen regelbunden,

häckar

Sånglärka

Alauda arvensis

förekommer på sträck,

men häckar ej

Backsvala

Riparia riparia

åtta noteringar under åren

bl. a. 6/8 -95

Ladusvala

Hirundo rustica

häckar under bryggor, i lada

ses på sträck i stort antal

Hussvala

Delichon urbicum

häckar vid bebyggelsen


Skärpiplärka

Anthus petrosus

blott sju not. 5 st -90, ett

vardera -92 och -97

Ängspiplärka

Anthus pratensis

rastar höst och vår, häckar

på skären i N och E

Trädpiplärka

Anthus trivialis

häckfågel


Större piplärka

Anthus petrosus

Ett ex. rastade den 30 april

2007

Sädesärla

Motacilla alba

häckar under ladutak

och under bryggor

Gulärla

Motacilla flava

ses på sträck då och då


Gärdsmyg

Troglodytes troglodytes

regelbunden från-91,1--

2 par häckar i rishögar

Sidensvans

Bombycilla garrulus

årlig höst- och vintergäst

13 fynd genom åren

Strömstare

Cinclus cinclus

sedd vintern -98, Harstena

ALm

Järnsparv

Prunella modularis

1-2 ex sjunger årligen


Rödhake

Erithacus rubecula

allmän häckare


Näktergal

Luscinia luscinia

häckar med 2-3 revir


Blåhake

Luscinia svecica

end. ett vårfynd föreligg.

17/5 -98

Rödstjärt

Phoenicurus phoenicurus

häckar med 4-5 par


Stenskvätta

Oenanthe oenanthe

häckar med 5-6 par


Buskskvätta

Saxicola rubetra

ses på sträck, häckar ej


Svarthakad buskskvätta

Saxicola torquatus(maurus)

ett fynd 8/5 -97 Harstena

eg. Vitgumpad buskskvätta

Taltrast

Turdus philomelos

sjunger täml. allmänt,

häckar

Rödvingetrast

Turdus iliacus

sträckgäst vår och höst

sjunger ofta om våren

Dubbeltrast

Turdus viscivorus

några vårobservationer


Björktrast

Turdus pilaris

häckar vissa år, i övrigt

bärgäst på ES

Koltrast

Turdus merula

förekommer året runt,

häckar

Ringtrast

Turdus torquatus

5 fynd 1/5 -87, 8/6 15/6

-97, 29/6 -97, 30/4 -00

Trädgårdssångare

Sylvia borin

förekommer under häck-

ningsstid

Svarthätta

Sylvia atricapilla

sjunger och häckar i de

fuktigare delarna

Ärtsångare

Sylvia curruca

häckar med några par


Törnsångare

Sylvia communis

häckar med något par


Taigasångare

Phylloscopus inornatus

ett par höstfynd finns not. bl.a

28/9 -86

Kungsfågelsångare

Phylloscopus proregulus

ett fynd föreligger 8/9 -96


Gräshoppsångare

Locustella naevia

ett fynd från 18/5 -86


Rörsångare

Acrocephalus scirpaceus

sång någon gång på ön, Torrön och Harstena

men regelunden på

Kärrsångare

Acrocephalus palustris

årlig försommargäst från

-86

Höksångare

Sylvia nisoria

ett fynd från den 27/5

-96

Härmsångare

Hippolais icterina

någon enda sjunger varje år


Lövsångare

Phylloscopus trochilus

vanlig häckfågel


Grönsångare

Phylloscopus sibilatrix

sjunger tämligen sällsynt


Gransångare

Phylloscopus collybita

hörs då och då på vårflyttnigen


Lundsångare

Phylloscopus trochiloid

ett fynd föreligger 23/6

-89

Kungsfågel

Regulus regulus

sjunger om våren, har häckat

förekommer i höstens mesfl.

Grå flugsnappare

Muscicapa striata

häckar med några par


Mindre flugsnappare

Ficedula parva

tre sjungande hanar finns not:

20/5 -84, 27/5 -85, 9/5 -86

Svartvit flugsnappare

Ficedula hypoleuca

Häckar med 2-3 par


Halsbandsflugsnappare

Ficedula albicollis

två fynd 9/5 -91 och

10/5 -15 sjung. hane

Hybrid halsb.Xs/v flugsnapp

Albicollis X hypoleuca

ett ex. ringmärktes 12/5 -85


Talgoxe

Parus major

ständigt närvarande


Svartmes

Parus ater

sporadisk på höstflyttning och i

meståg

Blåmes

Parus careuleus

förekommer året om


Tofsmes

Parus cristatus

hörs och syns av och till


Talltita

Parus montanus

förekommer årligen, men ej så

rikligt, häckar

Entita

Parus palustris

två fynd 22/4 -84, 8/7 - 88


Stjärtmes

Aegithalos caudatus

deltar i höstens meståg


Nötväcka

Sitta europaea

förekommer året om


Trädkrypare

Certiha familiaris

förekommer året om, häckar

på gammal lada

Törnskata

Lanus collurio

häckar i buskmarkerna,

1-2 par

Varfågel

Lanius excubitor

någon enstaka senhöstobserva

tion: 7/10 -84

Skata

Pica pica

förekommer året om, häckar


Nötskrika

Garrulus glandarius

förekommer hösttid rika ollon-

år

Nötkråka

Nucifraga caryocatactes

någon enda tidig obs.     + 1 ex

26/9 2008

Kaja

Corvus monedula

ses och hörs på sträck


Råka

Corvus frugilegus

sju fynd föreligger


Kråka

Corvus corone cornix

förekommer året om


Korp

Corvus corax

ses tämligen ofta


Stare

Sturnus vulgaris

häckar allmänt i de ihåliga trä-

den och holkarna

Sommargylling

Oriolus oriolus

ett par FS-fynd , 4/6 -90,21-22/6 -91, 3/6

-04, 3/6 -11

Gråsparv

Passer domesticus

sedd på Håskö och Harstena


Pilfink

Passer montanus

flock förekom -84, -93- o-97


Bofink

Fringilla coelebs

allmän


Bergfink

Fringilla montifringilla

förekommer ibland sommartid


Hämpling

Carduelis cannabina

häckar med trol. ett par


Vinterhämpling

Carduelis flavirostris

fem höst- och vinterfynd


Gråsiska

Carduelis flammea

vintergäst


Steglits

Carduelis carduelis

ses då och då


Grönfink

Carduelis chloris

ses tämligen allmänt, häckar


Grönsiska

Carduelis spinus

förekommer året om


Domherre

Phyrrhula phyrrhula

senhöst- och vintergäst


Stenknäck

Coccothraustes coccothraustes

sporadisk, 8 fynd


Större korsnäbb

Loxia pytyopsittacus

sporadisk


Mindre korsnäbb

Loxia curvirostra

förekommer då och då


Bändelkorsnäbb

Loxia leucoptera

1 ex. 5/10 -86


Rosenfink

Carpodacus erythrinus

några ex. sjunger om

våren-försommaren

Emberiza citrinella

häckar med några par


på Torrön och Harstena

Lappsparv

Calcarius lapponicus

tre fynd 26/4 -83, 22/9

-85, 31/8 -86: 4 ex.

Ortolansparv

Emberiza hortulana

15 fynd under åren

Antal arter: 193

 Kompletteringar mottages tacksamt på adress: mail@uvlasse.se

Senaste kommentaren

28.05 | 20:30

Ändring är genomförd. Någon ytterligare koll i holken?

26.05 | 06:51

Petitess: Lantmännen är korrekt namn sen väldigt många år tillbaka 😁, stort, stort tack för att du kom.

12.04 | 11:33

Oj,där ser jag pappa,med en cigarett i handen,och min storebror,oj vad vatten det var 1941

22.02 | 13:09

Jättebra figur! Tack för den.

Dela den här sidan